NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD BAZILIKY

 31.12.2023 |

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD BAZILIKY SV. PETRA A PAVLA NA VYŠEHRADĚ

 

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Návštěvní řád baziliky svatých Petra a Pavla na Vyšehradě (dále jen „Bazilika“) se vztahuje na všechny zpřístupněné vnitřní prostory baziliky.

 

II. POJMY

Provozovatel 

Královská kolegiátní kapitula sv. Petra a Pavla na Vyšehradě, K Rotundě 100/10, 128 00 Praha 2 – Vyšehrad, IČO: 43005314, DIČ: CZ43005314 (dále jen „Kapitula“)

Návštěvník

je osoba, která vstoupila do Baziliky na základě: zakoupené vstupenky, na základě oprávněného volného vstupu, jako účastník bohoslužby nebo organizované prohlídky.

Otevírací doba

je dobou, po kterou jsou zpřístupněné prostory Baziliky.

Vstupenka

je doklad, který umožňuje návštěvníkovi vstoupit do veřejně přístupných prostor Baziliky.

Nezletilá osoba

je definována dle 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Zletilá osoba

je definována dle 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Zákonný zástupce

je definován dle 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Osoba povinná vykonávat dohled a dozor

je definována dle příslušných právních předpisů.

Lektorovaný vzdělávací program pro školy

je program určený pro vzdělávací instituce pod dohledem předem definovaného lektora.

Nadměrné zavazadlo

pro účel Návštěvního řádu Baziliky je definováno jako kufr, krosna, velký turistický batoh a jakýkoli obal určený k přenosu věcí s rozměry většími než 40 × 30 × 20 cm.

 

III. VSTUPNÉ A OTEVÍRACÍ DOBA

1.      Bazilika je především posvátný prostor určený ke konání bohoslužeb a modlitbě křesťanů. Proto bohoslužby, a to i mimořádné, mají přednost před zpřístupněním pro turistické nebo       

kulturní účely.

2.      Časy bohoslužeb jsou uvedeny na nástěnce před Bazilikou, ve vstupním prostoru Baziliky a na webu https://bazilika.kkvys.cz/

3.      Během bohoslužeb není možné konat prohlídku, korzovat po Bazilice, fotografovat, vést rozhovor. 

4.      Na bohoslužby je vstup bezplatný.

5.      Vstup do Baziliky je povolen pouze s platnou vstupenkou nebo v případě inzerovaného režimu „volného vstupu“ bez vstupenky nebo v případě konání bohoslužeb jako účastník na bohoslužbě bez možnosti prohlídky celého prostoru.

6.      Během otevírací doby je možné vstoupit do Baziliky bezplatně za účelem modlitby, pokud to není spojeno s prohlídkou.

7.      Během koncertu nebo jiného kulturního programu není Bazilika zpřístupněna pro turistické prohlídky a není možné vyžadovat vstup na soukromou modlitbu.

8.      Otevírací doba Baziliky je zveřejněna na nástěnce před Bazilikou, ve vstupním prostoru Baziliky a na webu https://bazilika.kkvys.cz/

9.      Výjimky z běžných návštěvních časů jsou zveřejňovány na webu: https://bazilika.kkvys.cz/cs/omezeni-navstevni-doby.

10.   Ceník vstupného, druhy slev a dalších další typy vstupu jsou upřesněny na nástěnce před Bazilikou, v prostoru pokladny a na webu https://bazilika.kkvys.cz/

11.   Ceny jsou uvedeny v českých korunách.

12.   Platba za vstupné je akceptovaná v hotovosti v českých korunách nebo kreditní kartou.

13.   Vstupenka do Baziliky platí pouze k jednorázovému vstupu. Návštěvník si musí uchovat vstupenku po celou dobu prohlídky. Návštěvník na vyžádání personálu předloží vstupenku ke kontrole. Volné vstupné se poskytuje v rámci předem vyhlášených časů.

14.   Prodej vstupenek, prodej upomínkových předmětů a doplňkový prodej zboží probíhá do konce otevírací doby.

15.   Po opuštění objektu se stává vstupenka neplatnou.

16.   Zakoupené vstupenky nelze vracet. Nárok na vrácení vstupného může návštěvník uplatnit pouze v případě vzniku mimořádných událostí.

17.   Kapitula si vyhrazuje právo měnit otevírací dobu nebo výši vstupného.

18.   Kapitula si vyhrazuje právo uzavřít celý objekt nebo jeho část.

 

IV. ZPŮSOB PROHLÍDKY

1.      Návštěvníci si mohou veřejně přístupné prostory Baziliky prohlédnout samostatně.

2.      Nezletilé osoby mladší 15 let smějí vstupovat na prohlídku Baziliky v doprovodu zákonného zástupce nebo osoby povinné vykonávat dohled a dozor.

3.      Osoby povinné vykonávat dohled a dozor nad dítětem nebo skupinou dětí jsou odpovědné za to, že se účastníci výpravy budou v Bazilice chovat ukázněně, ohleduplně a budou dbát na to, aby nedošlo k úrazům zaviněným členy skupiny nebo k poničení zařízení objektu. V tomto smyslu jsou povinny poučit před zahájením prohlídky danou skupinu či jednotlivce a musí své svěřence stále doprovázet.

4.      Bezbariérový přístup je umožněn tak, že na požádání pracovník pokladny ve vstupu do Baziliky připraví do hlavního vchodu mobilní nájezdové ližiny.

5.      Objekt Baziliky má omezenou kapacitu přítomnosti osob. Z tohoto důvodu může být vstup návštěvníků regulován. V případě naplnění kapacity je třeba počítat s čekáním.

 

V. OCHRANA KULTURNÍCH PAMÁTEK A BEZPEČNOST SBÍREK

1.      Návštěvníci jsou povinni uposlechnout pokynů personálu Baziliky. V opačném případě musí návštěvník objekt Baziliky bezodkladně opustit bez nároku na vrácení vstupného a současně se vystavuje případnému postihu podle obecně závazných předpisů.

2.      Osoby důvodně podezřelé z opilosti, osoby pod vlivem omamných látek, osoby v silně znečištěném oděvu či osoby, jež by svým asociálním vystupováním mohly ohrozit ostatní návštěvníky či artefakty umístěné v Bazilice, nebudou do Baziliky vpuštěny anebo budou vyzvány k opuštění objektu.

3.      Návštěvníkům není dovoleno:

a.      Jakkoli poškozovat samotný objekt Baziliky, zařízení, předměty v něm se nacházející.

b.      Vstupovat do Baziliky s nadměrnými zavazadly a s předměty, které by mohly být nebezpečné.

c.      Vstupovat se zvířaty (kromě zvířat služebních a asistenčních, které jsou viditelně deklarovány jako asistenční).

d.      Vstupovat s nápoji a potravinami a konzumovat jakékoli nápoje a potraviny s výjimkou situací, které připraví a organizuje provozovatel Baziliky.

e.      Vstupovat a pohybovat se v objektu na kolečkových bruslích, skateboardech, koloběžkách apod. Výjimky tvoří kompenzační pomůcky a kočárky.

f.       Dotýkat se vystavených předmětů, soklů, vitrín, popisek, skříněk s elektrickými rozvody, signalizačního zařízení a hasicích přístrojů, s výjimkou lavic a zařízení k tomu určených.

g.      Kouřit (včetně elektronické cigarety) a manipulovat s otevřeným ohněm s výjimkou zapálení svící v kapli Panny Marie Dešťové.

h.      Vstupovat do prostor, které nejsou označeny jako veřejně přístupné pomocí uzavřených dveří, mřížek, provazů a dalších zábran jasně vymezujících přístupný prostor. V případě pokusu o vstup do neveřejných prostor nebo o nevhodné chování bude přivolána Městská policie nebo Policie ČR.

i.        Vnášet do objektu veškeré palné, sečné a bodné zbraně, výbušniny všeho druhu, nebezpečné látky nebo předměty, které jsou schopny způsobit škodu na majetku a lidském zdraví.

j.        Vnášet alkoholické nápoje, omamné látky, jedovaté látky, chemikálie a jakkoli s nimi manipulovat.

k.      Znečišťovat prostory, stejně tak jako prostranství v bezprostředním okolí objektu Baziliky.

l.        Rušit ostatní návštěvníky hlasitými projevy, používáním telefonů, radiopřijímačů a přehrávačů. V Bazilice není dovoleno telefonovat.

m.     Používat v prostorách Baziliky fotoaparát či videokameru pro komerční účely. Pořizování profesionálních fotografií pro komerční či jiné než osobní účely lze povolit jen po předchozí domluvě. Natáčet jakýkoli film nebo záznam v bazilice je možné jen po předchozí domluvě a pro předem odsouhlasený účel. Pořizování videozáznamu a fotografování a to výslovně bez použití stativu, dodatečného přisvětlení a zásadně bez blesku je pro osobní potřebu povoleno.

 

VI. DALŠÍ PODMÍNKY PROHLÍDEK

Návštěvníkům není dovoleno:

a.      Pořizovat fotografie v oděvech, které napodobují liturgický obřad.

b.      Konat v Bazilice jakékoli obřady a rituály bez výslovného souhlasu Kapituly. 

c.      Vstupovat do Baziliky v nevhodném oděvu s ohledem na sakrální prostor

d.      Ukládat nebo pokládat v Bazilice jakékoli předměty jako jsou např. letáky, plakáty, krabičky na geocaching, malované kamínky apod. 

 

VII. ODPOVĚDNOST

1.      Kapitula neodpovídá za bezpečnost návštěvníků nerespektujících návštěvní řád.

2.      Kapitula neručí za případné ztráty peněz a osobních věcí.

3.      Odpovědnost za úmyslné poškození, za škody nebo úrazy způsobené nerespektováním návštěvního řádu se řídí platnými právními předpisy.

4.      Pokud dojde k poškození zařízení, opravu hradí ten, kdo škodu způsobil.

5.      Při skupinových výpravách nezletilých osob mladších 15 let nese odpovědnost vedoucí (např. vyučující či vychovatel).

6.      V rámci konání letních příměstských táborů odpovídá za děti do 15 let jejich instruktor.

 

VIII. OCHRANA A BEZPEČNOST NÁVŠTĚVNÍKŮ

1.      Pro ochranu návštěvníků i samotného prostoru Baziliky jsou veřejně přístupné prostory monitorovány kamerovým systémem. Videozáznamy bez zvuku se zaznamenaným datem a časem pořízení jsou uchovávány v souladu s GDPR po nezbytně dlouhou dobu.

2.      Při úrazu a indispozici v průběhu prohlídky se může návštěvník obrátit na pokladního ve vstupu Baziliky, kde je umístěna lékárnička. V objektu Baziliky je také automatizovaný externí defibrilátor.

3.      Ve veřejně přístupných prostorech je zakázáno mimo vyhrazené prostory odkládat a nechávat bez dozoru zavazadla a jiné předměty.

4.      Návštěvníci jsou povinni řídit se bezpečnostním a požárním značením umístěným v prostorách Baziliky.

5.      Při konání jakýchkoliv akcí jsou účastníci povinni dodržovat veškeré bezpečnostní předpisy, zejména týkající se bezpečnosti práce a požární ochrany.

 

IX. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1.      Porušení tohoto návštěvního řádu může být sankcionováno dle příslušných právních předpisů.

2.      V případě vzniku mimořádné události (požár, povodeň, evakuace, technologická závada ohrožující život a zdraví osob apod.) jsou všechny fyzické osoby a návštěvníci povinni uposlechnout pokynů odborně způsobilých osob Kapituly a osob vykonávajících dozor v souladu s tímto návštěvním řádem a požárně poplachovými směrnicemi a řídit se jimi.

 

Tento návštěvní řád nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2024.