Stavební práce na bazilice - odstranění vlhkosti zdiva

 04.04.2023 |

Z důvodu vysoké vlkosti zdiva ve východní části baziliky (sakristie a kaple Panny Marie Šancovské) způsobené kumulací vody v oblasti nejbližšího okolí objektu, budou v období duben 2023 - listopad 2023 probíhat stavební práce spočívající v odstranění vlhkosti kolem baziliky. Úpravy budou prováděné z venkovní strany objektu. Dojde k odstranění betonových ploch, opravě odvodů dešťových vod, osazení nových kanalizačních trubek do staré cihelné štoly, vybudování okapního chodníčku z kamenných desek a zatravnění plochy.

Projektovou dokumentaci zpracovalo Studio Part (IČO 11225611) na základě Průzkumu a koncepce sanace z hlediska poruch způsobovaných vlhkostí vypracované Ing. Michaelam Balíkem, CSc. Stavební práce bude provádět společnost STAVOS - Ing. Horáček, s.r.o. (IČO 25118056).  Práce budou probíhat na základě závazného stanoviska, které vydal Magistrát hl. m. Prahy, odbor památkové péče (Č.j.: MHMP 776076/2022, Sp. zn.: S-MHMP 412865/2022) a stavebného povolení vydaného Úřadem městské části Praha 2, odborem výstavby (Č.j.: MCP2/073037/2023/OV-OS/Dan, Sp.zn.: OV/617176/2022/Da).