Bezpečnost v bazilice

 02.12.2021 | Královská kolegiátní kapitula sv. Petra a Pavla na Vyšehradě v rámci preventivních opatření a za podpory Ministerstva kultury České republiky seznamuje veřejnost s postupy v oblasti ochrany tzv. měkkých cílů.

Obecná pravidla pro chování v bazilice sv. Petra a Pavla

NEVNÁŠEJTE DO BAZILIKY NEBEZPEČNÉ PŘEDMĚTY

V bazilice a v jejím okolí platí přísný zákaz vnášení nebezpečných předmětů. Nejsou to jen střelné, řezné nebo bodnosečné zbraně, ale také výbušniny, zábavná pyrotechnika, všechny typy hořlavin a chemické látky.

DÁVEJTE POZOR NA SVÁ ZAVAZADLA

Svá zavazadla nenechávejte prosím bez dozoru – jinak je možné, že budou vnímána jako nebezpečná a budou prověřena přivolanou Policií ČR.

V BAZILICE A V JEJÍM OKOLÍ NETOLERUJEME OMAMNÉ LÁTKY

V bazilice a v jejím okolí platí přísný zákaz jakékoliv aplikace omamných a návykových látek. V případě, že bude návštěvník vykazovat známky vlivu takové látky, bude přivolána Policie ČR. Respektujte prosím tyto prostory jako místo pro duchovní spočinutí a pietu.

DODRŽUJTE NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD A PRAVIDLA POHYBU

Dodržujte prosím návštěvní řád a pravidla pohybu v bazilice a v jejím okolí. Vstupujte jen do veřejných prostor pro návštěvníky a mějte na paměti, že bazilika je vybavena kamerovým systémem. V případě pokusu o vstup do neveřejných prostor nebo nevhodné chování bude přivolána Policie ČR.

RESPEKTUJTE POKYNY ZAMĚSTNANCŮ VYŠEHRADSKÉ KAPITULY

Při návštěvě baziliky respektujte pokyny zaměstnanců Královské kolegiátní kapituly sv. Petra a Pavla. Mají všechny potřebné informace a v případě vzniku mimořádné události znají postupy k ochraně vaší bezpečnosti.

V BAZILICE NEKUŘTE

Dodržujte prosím zákaz kouření v bazilice.

FOTOGRAFOVÁNÍ

Fotografovat v bazilice je možné pouze pro osobní a nekomerční účely, a to výslovně bez použití stativu, dodatečného přisvětlení a zásadně bez blesku. Pořizování profesionálních fotografií pro komerční či jiné než osobní účely lze povolit jen po předchozí domluvě. Natáčet jakýkoli film nebo záznam v bazilice je možné jen po předchozí domluvě a pro předem odsouhlasený účel.

POKUD NĚCO NEVÍTE, ZEPTEJTE SE

Velmi rádi vám poradíme a pomůžeme. Pokud něco nevíte, chcete nám něco oznámit nebo potřebujete pomoc, obraťte se na zaměstnance kapituly – vždy vám vyjdou vstříc.

Obecná pravidla pro chování v mimořádné situaci

VŽDY ANO

 • ZACHOVEJTE KLID A ROZVAHU - SVÉ JEDNÁNÍ PŘIZPŮSOBTE DANÉ SITUACI
 • POUŽÍVEJTE DOSTUPNÉ BEZPEČNOSTNÍ SYSTÉMY
 • CO NEJRYCHLEJI ZÍSKEJTE PRAVDIVÉ INFORMACE A FAKTA O SITUACI
 • ORGANIZUJTE POMOC A PODÍLEJTE SE NA POMOCI
 • KONTAKTUJTE ODPOVĚDNÉ OSOBY NEBO SLOŽKY INEGROVANÉHO ZÁCHRANNÉHO SYSTÉMU
 • ZÍSKANÉ INFORMACE PŘEDÁVEJTE NEZKRESLENÉ - NEDOMÝŠLEJTE SI!
 • SHROMAŽĎUJTE DALŠÍ DOSTUPNÉ INFORMACE A NEPRODLENĚ JE PŘEDÁVEJTE ODPOVĚDNÉ OSOBĚ NEBO SLOŽKÁM INTEGROVANÉHO ZÁCHRANNÉHO SYSTÉMU
 • ŘIĎTE SE POKYNY ODPOVĚDNÉ OSOBY NEBO SLOŽEK INTEGROVANÉHO ZÁCHRANNÉHO SYSTÉMU

NIKDY NE!

 • NEŠIŘTE PANIKU A NEPODLÉHEJTE PANICE
 • NEŘEŠTE MIMOŘÁDNOU SITUACI SÁM / SAMA
 • NEZDRŽUJTE SE FOTOGRAFOVÁNÍM NEBO FILMOVÁNÍM MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI, MŮŽE VÁS TO OHROZIT NA ŽIVOTĚ
 • NEVPOUŠTĚJTE NEPOVOLANÉ OSOBY DO MÍSTA UDÁLOSTI
 • NEPOSKYTUJTE INFORMACE MÉDIÍM A NEPOVOLANÝM OSOBÁM

Doporučené bezpečnostní postupy

AKTIVNÍ STŘELEC

 • Zachovejte klid a nešiřte paniku
 • Postupujte podle pravidla UTEČ! (a informuj) – UKRYJ SE! (a informuj) – BOJUJ!
 • Pokud UTÍKÁTE:
  • nezdržujte se braním osobních předmětů a cenností – ŽIVOT JE TO NEJCENNĚJŠÍ, CO MÁTE
  • pomáhejte ostatním pouze v případě, že vás to neohrozí na životě
  • při útěku mějte prázdné ruce a držte je nad hlavou – je to signál pro policii že nejste ozbrojený útočník
  • neshromažďujte se v blízkosti napadené budovy, můžete být snadným cílem
 • Pokud se UKRÝVÁTE:
  • zabarikádujte všechny vstupy do místnosti
  • vypněte rádio, televizi, odpojte pevné telefonní linky, ztlumte zvonění na svých mobilních telefonech
  • lehněte si na zem co nejdále od dveří – NE proti dveřím, případně se ukryjte za nábytek a jiné vybavení místnosti
  • NETELEFONUJTE – informujte formou SMS důvěryhodnou osobu MIMO objekt
  • heslovitě sdělte informaci, kde jste, co se děje, počet osob, které jsou s vámi a jména, pokud je znáte, počet zraněných, popis a počet útočníků, pokud vám je známý, co slyšíte (výstřely, exploze, jazyk apod.)
  • nikomu neotevírejte – může to být lest útočníka
 • Pokud BOJUJETE:
  • NEBOJUJTE ČESTNĚ – bojujete o svůj život, ne o medaili!
  • používejte jakékoliv předměty jako improvizované zbraně
  • vaše OBRANA MUSÍ BÝT DŮRAZNĚJŠÍ než útok
 • Po odeznění situace:
  • spolupracujte s policií
  • nebraňte se průchodu emocí
  • požádejte o lékařskou nebo psychologickou pomoc
  • informujte své blízké a ujistěte je, že jste v pořádku

NÁSTRAŽNÝ VÝBUŠNÝ SYSTÉM

 • Pokud naleznete podezřelý předmět
  • zachovejte klid a nešiřte paniku
  • s podezřelým předmětem nemanipulujte
  • v blízkosti podezřelého předmětu nepoužívejte technické prostředky – NE mobilní telefony, vysílačky, fotoaparáty apod.
  • informujte policii
  • proveďte evakuaci
  • pokud je to možné, vypněte hlavní přívod plynu a el. energie
  • pokud je to možné, zatáhněte žaluzie v oknech
  • buďte pozorní a sledujte informace pro veřejnost, které budou poskytovat záchranné složky
 • Pokud ve vaší blízkosti dojde k výbuchu nástražného výbušného systému
  • nevstupujte na volné prostranství a držte se v úkrytu
  • varujte osoby ve své blízkosti a snažte se je odradit od vstupu do zóny nebezpečí
  • nepřetěžujte zbytečně telefonní linky
  • nezdržujte se u prosklených ploch, oken, výkladců apod.
  • omezte svůj pohyb na veřejném prostranství na minimum – usnadníte tím zásah záchranným složkám
  • uposlechněte pokynů záchranných složek
  • buďte pozorní a sledujte informace pro veřejnost, které budou poskytovat záchranné složky

 

HOŘÍCÍ BUDOVA

 • zachovejte klid a nešiřte paniku
 • vyvolejte požární poplach
 • chraňte své dýchací cesty – některé moderní materiály uvolňují při hoření jedovaté látky
 • pokud je to MOŽNÉ, oheň UHASTE!
  • NEHAŠTE elektrické přístroje a elektrické vedení vodou!
  • NEHAŠTE neznámé chemické látky, plyn, benzín apod. vodou!
  • K hašení ohně používejte hasící přístroje, vodu, písek, mokré přikrývky
 • NEZAPOMEŇTE, že k zakouření prostoru dojde do cca 3 minut – to vám znemožní orientaci a výrazně omezí možnost dýchání
 • pokud NENÍ MOŽNÉ oheň uhasit, UTEČTE!
 • při útěku zajistěte pomoc druhým osobám jen pokud je to ve vašich silách – neriskujte zbytečně svůj život
 • ostatním pomůžete i tím, že se dostanete z hořící budovy a včas a pravdivě informujete záchranné složky
 • pokud to není pro únik nutné, NEotevírejte okna a dveře – zajistili byste ohni přísun kyslíku a pomohli jeho šíření
 • pokud musíte během úniku otevřít dveře
  • nejdříve rukou zkontrolujte jejich teplotu
  • hledejte příznaky kouře (pod dveřmi, v okolí zámku a pantů)
  • dveře otevírejte schovaní za zdí – připravte se na možný výšleh plamene, kterému otevřením zajistíte přísun kyslíku
  • během otevírání se držte při zemi
 • pokud jste ohněm odříznuti a probíhá hasičský zásah pro vaši záchranu, pokuste se utěsnit mezery mezi dveřmi, pod dveřmi, kolem zámku a pantů, aby k vám nevnikal jedovatý kouř – většina dveří odolá požáru cca 10-20 minut
 • NIKDY neutíkejte od ohně směrem do vyšších pater – oheň a jedovatý kouř stoupá nahoru!
 • k zakouření a zamoření jedovatými látkami dochází od stropu místnosti směrem dolů, pokud to bude nutné, pohybujte se po místnosti v kleče
 • při úniku nepoužívejte výtahy
 • pozor na padající stavební konstrukci nebo vybavení budovy (trámy, překlady, lustry, výzdoba…)
 • pokud budete muset k úniku použít skok z okna, pokuste se vyčkat do příjezdu hasičů a postupujte podle jejich pokynů (příprava dopadové plachty, nafukovacího polštáře, způsob skoku…)
 • pokud musíte použít k úniku skok z okna bez odkladu
  • před skokem vyhoďte z okna vše, co může ztlumit váš pád (matrace, deky…)
  • vyberte co nejměkčí místo dopadu (ANO trávníky, záhony, pokud možno NE betonové plochy)
  • snižte vzdálenost mezi vámi a zemí zavěšením se na okno za ruce, případně použitím lana nebo smotaného prostěradla, záclon apod.
  • POZOR na skok do koruny stromů – riziko nabodnutí na větev
  • před skokem si omotejte hlavu a krk pevně ručníkem, svetrem, nohavicemi kalhot apod.
 • pokud se na vás vznítí oblečení a začne hořet, zkuste ho vysvléknout – pokud to není možné, lehněte si okamžitě na zem a začněte se převalovat tak, abyste plameny zadusili o zem tím, že jim zamezíte přísunu kyslíku
 • hořící oblečení na druhé osobě haste stejným způsobem, případně tak, že přes ní hodíte hustou tkaninu (přikrývku, deku, ručník…) nebo součást oděvu (kabát…) a plameny zadusíte
 • POZOR na hašení hořící osoby v prostoru požáru vodou – žárem dojde k rychlému odpařování vody a může dojít k opaření dané osoby
 • NEZDRŽUJTE se sbíráním cenností a balením svého majetku – váš život je to nejcennější!
 • Po události
 • IHNED informujte hasiče o vám známém počtu a umístění osob v budově!
 • nechte se ošetřit, nebo ošetřete sebe nebo zraněné osoby ve svém okolí
 • vyhledejte státní autority a záchranné složky v nejbližším okolí a zaevidujte se do jejich evidenčních systémů
 • poslouchejte pokyny složek integrovaného záchranného systému

 

ZAMOŘENÍ OKOLÍ BAZILIKY NEZNÁMOU CHEMICKOU LÁTKOU

 • zachovejte klid a nešiřte paniku
 • okamžitě vyhledejte úkryt v uzavřených částech budovy
 • chraňte si dýchací cesty, obličej a nekrytou pokožku jakoukoliv tkaninou
 • i když se nebudete cítit dobře, nesedejte si, nelehejte si – řada chemických látek a plynů je těžších než vzduch a drží se při zemi
 • poskytněte první pomoc, pokud to je nutné, zavolejte záchrannou službu
 • varujte osoby ve své blízkosti a snažte se je odradit od vstupu do zóny nebezpečí
 • nepřetěžujte zbytečně telefonní linky
 • uposlechněte pokynů složek integrovaného záchranného systému
 • buďte pozorní a sledujte informace pro veřejnost, které budou poskytovat úřady

 

ZAMOŘENÍ BUDOVY BAZILIKY NEZNÁMOU CHEMICKOU LÁTKOU

 • zachovejte klid a nešiřte paniku
 • baziliku ihned opusťte a zdržujte se na otevřeném prostranství a čerstvém vzduchu
 • chraňte si dýchací cesty, obličej a nekrytou pokožku jakoukoliv tkaninou
 • vyhýbejte se ohni a jiskrám – nekuřte
 • informujte složky integrovaného záchranného systému
 • uposlechněte pokynů složek integrovaného záchranného systému
 • poskytněte první pomoc, pokud to je nutné, zavolejte záchrannou službu
 • varujte osoby ve své blízkosti a snažte se je odradit od vstupu do zóny nebezpečí
 • nepřetěžujte zbytečně telefonní linky
 • buďte pozorní a sledujte informace pro veřejnost, které budou poskytovat úřady

 

Základní postupy laické neodkladné přednemocniční péče

(zranění ve vztahu k možnému útoku na měkký cíl)

 

Osoba v bezvědomí (postižený DÝCHÁ)

 • volejte ihned tísňovou linku 155, zajistěte odbornou péči
 • položte postiženého na záda
 • zakloňte mu hlavu
 • po dohodě s operátorem tísňové linky zajistěte transport k lékaři vlastními silami nebo vyčkejte na příjezd záchranné služby
 • nepřetržitě kontrolujte stav postiženého

 

Osoba v bezvědomí (postižený NEDÝCHÁ, má lapavý dech, nečinnost krevního oběhu)

 • volejte tísňovou linku 155, zajistěte odbornou péči
 • proveďte masáž srdce 100 stlačení/minuta
 • masáž provádějte bez přestání do příjezdu lékaře
 • nepřetržitě kontrolujte stav postiženého

 

Úrazové krvácení - masivní krvácení, ztrátové poranění

 • volejte ihned tísňovou linku 155, zajistěte odbornou péči
 • položte zraněného na zem
 • stlačte ránu
 • aplikujte tlakový obvaz / vhodné škrtidlo nad ránou směrem k srdci
 • zabraňte šoku
 • zajistěte 5T – teplo, tekutiny NE, ticho, tišení bolesti, transport
 • nepřetržitě kontrolujte stav zraněného do příjezdu lékaře

 

Úrazové krvácení - pronikající poranění (postřelení, pobodání)

 • volejte ihned tísňovou linku 155, zajistěte odbornou péči
 • neodstraňujte předmět z rány
 • obložte krycími obvazy
 • aplikujte vhodné škrtidlo nad ránou směrem k srdci
 • fixujte zraněného, zabraňte zbytečnému pohybu
 • zabraňte šoku
 • zajistěte 5T – teplo, tekutiny NE, ticho, tišení bolesti, transport
 • nepřetržitě kontrolujte stav zraněného do příjezdu lékaře

 

Zlomeniny, omezená hybnost končetin

 • volejte ihned tísňovou linku 155, zajistěte odbornou péči
 • vždy fixujte přes dva klouby
 • zlomeninu klíční kosti a vykloubené rameno – závěs ze šátku nebo improvizace oděvem
 • po dohodě s operátorem tísňové linky zajistěte transport k lékaři vlastními silami nebo vyčkejte na příjezd záchranné služby
 • nepřetržitě kontrolujte stav zraněného do jeho převzetí lékařem

 

Poranění páteře (i podezření)

 • volejte ihned tísňovou linku 155, zajistěte odbornou péči
 • nemanipulujte se zraněnou osobou
 • dvěma dlaněmi fixujte hlavu
 • transport pouze ve výjimečném případě po dohodě s operátorem tísňové linky
 • při transportu nasaďte fixační krční límec, improvizovanou dlahu kolem krku apod.
 • transport pouze na tvrdé podložce (deska stolu, dveře apod.)
 • transport jednotně v co největším počtu osob
 • nepřetržitě kontrolujte stav zraněného do příjezdu lékaře

 

Popáleniny a opařeniny

 • volejte ihned tísňovou linku 155, zajistěte odbornou péči
 • odstraňte nepřichycené oděvy
 • chlaďte čistou studenou vodou (ne ledem)
 • zuhelnatělá místa kryjte dostupným (čistým) materiálem
 • zajistěte klid, ticho, uklidňujte
 • po dohodě s operátorem tísňové linky zajistěte transport k lékaři vlastními silami nebo vyčkejte na příjezd záchranné služby
 • nepřetržitě kontrolujte stav zraněného do jeho převzetí lékařem